Loading

KULING wybrał Strażników Rezerwatów!

KULING wybrał Strażników Rezerwatów!

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KULING/01/20 z dnia 22.05.2020 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:       

Realizacja usług przez 24 strażników w rezerwatach przyrody „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” w Gdańsku, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

 

FE_POIS_poziom_pl

SZB

SZB

Comments are closed here.