Loading

Mikoszewo

dofinansowane ze środkówpobrane

 

Mikoszewo

 

W spotkaniach uczestniczyło zdecydowanie więcej mieszkańców niż na spotkaniach organizowanych w ramach projektu w pozostałych dwóch miejscowościach. Wysoka frekwencja na spotkaniach związana była z dużym niepokojem wyczuwalnym wśród mieszkańców odnośnie inicjatywy, która w ich opinii potencjalnie mogłaby przynieść niekorzystną zmianę na terenie rezerwatu "Mewia Łacha". W pierwszym i drugim spotkaniu uczestniczyło każdorazowo ponad 60 osób (na liście obecności ze spotkana 18 października wpisały się 72 osoby, natomiast 3 listopada 32 osoby; jednak należy tu  podkreślić, że nie wszyscy uczestnicy wpisali się na listę obecności – było ich zdecydowanie więcej podczas organizowanego wydarzenia).

Przebieg spotkań był dość burzliwy i stosunkowo trudny do prowadzenia merytorycznej rozmowy – napięcie i nieufność mieszkańców co do naszych intencji były wysokie. Dodatkowo w spotkaniach brały udział także osoby,  które kierowały rozmowę na tematy niezwiązane z tematyką spotkania (zagrożenie dla populacji ryb w związku z aktywnością fok na wybrzeżu i pasie morskim przy rezerwacie) i niechętne były wymianie argumentów na gruncie merytorycznym, raczej zakrzykując spotkanie.

Pomimo tych niedogodności towarzyszących rozmowie, część uczestników spotkań wyraziła zainteresowanie nawiązaniem dalszej współpracy z nami i przyszłymi ustaleniami nt. projektu infrastruktury, która miałaby zostać zbudowana na terenie wschodniej części rezerwatu. Podkreślali oni potrzebę stworzenia całościowej strategii ochrony przyrody na tym terenie i dbanie o interesy mieszkańców, a nie tylko dobra przyrody. Przy ewentualnej dalszej współpracy uczestnicy spotkania zgłaszali potrzebę opracowywania szczegółów inwestycji przez specjalnie powołaną grupę roboczą składającą się z mieszkańców, lokalnych władz i wszystkich innych ważnych dla tego obszaru interesariuszy (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, Nadleśnictwo Elbląg itd.).

Niemniej ostatecznie decyzja odnośnie kontynuacji współpracy miała zostać podjęta przez mieszkańców na spotkaniu sołeckim i w lutym 2017 zostaliśmy poinformowani, że mieszkańcy są przeciwni dalszej współpracy. Dlatego w kolejnej edycji projektu (2017 r.), spotkań w Mikoszewie nie było.